AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TELEWIZJI DZIECIĘCEJ

Przesłaniem stanowiącym szerszy kontekst rozumienia praw dzie­cka, w tym również prawa do korzystania z dobrodziejstw nowoczes­nych środków przekazu zgodnie z jego interesem, może być przedsta­wiona poniżej, przyjęta przez ONZ, Konwencja Praw Dziecka. Doku­ment ten opracowany w USA (The Children Television Act), jest jed­nym z nielicznych przykładów prawnej kontroli charakteru przekazów emitowanych dla dzieci, zarówno przez media publiczne, jak i komer­cyjne. W rozdziale tym pragnę przedstawić pewne tendencje wynikają­ce z podejścia przez ustawodawców europejskich do problemu treści rozpowszechnianych za pomocą kaset video.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)