Kategoria: Rozwój psychiczny człowieka

JESZCZE JEDEN ASPEKT

Jeszcze jeden aspekt zagadnienia zasługuje tu na wzmiankę. Zwrocono uwagę na stopniowe, lecz wyraźne zwiększanie się liczby ludzi cierpiących na takie choroby cywilizacyjne, jak choroba wieńcowa, otyłość i in., właśnie w okresie gwałtownego rozwoju mechanizacji i automatyzacji prac w przemyśle, rozwoju komunikacji

DOTYCHCZASOWE BADANIA

Mimo iż dotychczasowe badania kwestii tej ostatecznie nie rozstrzygnęły (ba­dania takie są niezwykle trudne pod względem metodycznym i organi­zacyjnym), wyniki ich bardzo silnie przemawiają za słusznością przy­puszczenia, że ludzie, których praca zawodowa wymaga pewnej ilości wysiłków fizycznych, oraz ludzie aktywni

POD WZGLĘDEM PROFILAKTYCZNYM

Sugerowałoby to, że pod względem profilaktycznym istotny jest przede wszystkim aktu­alny poziom aktywności ruchowej, zaś odległa przeszłość ruchowa nie ma albo żadnego znaczenia, albo odgrywa tylko mniejszą rolę. Szereg innych badań sugeruje istnienie pewnych przynajmniej związków między niedostateczną aktywnością ruchową,

NOWY PROBLEM GRANIC

Powstaje nowy problem granic tolerancji tych warunków przez organizm i skutków adaptacji do nich, problem poszukiwania skutecznych środków profilaktyki w stosunku do „ubocznych” niejako następstw zmian w spo­sobie życia człowieka, które same w sobie bez wątpienia są elementem i wyrazem

CZŁOWIEK W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

Na Ziemi nieważkość występuje w krótkich momentach ruszania windy (i podobnych urządzeń) do dołu lub może utrzymywać się przez kilkadziesiąt sekund w fazie lotu bezwładnego samolotu poruszającego się po tzw. krzywej Keplera. Z punktu widzenia wpływu na ustrój czło­wieka, interesująca

NIEWAŻKOŚĆ I PRZECIĄŻENIA

Coraz dłuższe loty kosmiczne pozwalają na uzupełnienie infor­macji uzyskanych przy zastosowaniu opisanego „modelu nieważkości” przez dane zaobserwowane w warunkach rzeczywistej nieważkości pod­czas lotu.Nieważkość nie jest oczywiście jedynym problemem fizjofogicznym związanym z „warunkami krańcowymi” lotów kosmicznych.Otwarte pozostaje zagadnienie wpływu zmian grawitacyj­nych

W CZASIE STARTU RAKIETY

W czasie startu irakiety i w pierwszych chwilach jej lotu organizm kosmonauty podlega działaniu ogromnych przeciążeń, znajduje się więc w sytuacji niejako „odwrotnej” w stosunku do nieważkości. Sytu­acja taka, będąca skutkiem działania przyspieszeń, występuje także pod­czas hamowania ruchu statku przy

WIELKOŚĆ I KIERUNEK DZIAŁANIA

Zależą one tak od wielkości i kierunku działania przeciążenia, jak i od stanu organizmu i innych czynników. Ustrój lepiej znosi działanie przeciążeń poprzecznych i bocznych niż podłużnych. Te ostatnie powodują przesunięcia krwi w kierunku koń­czyn dolnych lub w kierunku głowy (zależnie

DZIAŁANIE PRZYSPIESZEŃ

Tak np. wielokrotne działanie przy­spieszeń podłużnych w kierunku głowa—miednica może powodować zmiany w działaniu mechanizmów regulujących napięcie mięśniówki na­czyń krwionośnych. Podczas działania takiego przyspieszenia u ludzi wytrenowanych silniej wzrasta napięcie naczyń krwionośnych w dolnych częściach ciała, dzięki czemu mniejsze jest

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Wykraczają poza ramy niniejszego rozdziału niezmiernie złożone i da­lekie jeszcze od pełnego opisu problemy psychologiczne wynikające w związku z izolacją kosmonautów od bezpośredniego kontaktu ze śro­dowiskiem społecznym, ze stałego kontaktu z sobą tych samych ludzi, stanowiących załogę statku, itd. Omówione już

ZAAWANSOWANE BADANIA

Zaawansowane są już badania dotyczące radiobiologicznych aspektów lotów kosmicznych. Dotyczą one zarówno wpływu na ustrój różnych rodzajów promieni o w a ń jonizujących, jakie mogą za­grażać kosmonautom, jak i skuteczności stosowania chemicznych i far­makologicznych środków ochrony przed szkodliwym dla ustroju

SILNY WPŁYW

Wpływy te zaznaczają się silniej u osobników (zwierząt, ludzi) o zmniejszonych zdolnościach adaptacyjnych. Wydaje się, że na czynnościach organizmu może od­bijać się zarówno wzrost, jak i zmniejszenie natężenia pola magnetycz­nego oraz zmiany charakterystyki jego promieniowania. Dla przykładu można przytoczyć zwiększenie