Kategoria: Stan zareklamowania

DO WIEKU EMERYTALNEGO

Do wieku emerytalnego powoli zbliża sie pokolenie, któremu nie dane było oglądać reklam na szpaltach gazet, oglądać ich ‚ na ekranach telewizorów, podziwiać na poboczach dróg, słyszeć w audycjach radiowych. Nieśmiałe próby reklam przedstawiciele tej generacji oglądali jedynie czasami w

JAK MOŻNA ZAPOMNIEĆ?

Jak mógł się zresztą nie dziwić ; skoro tak naprawdę dywanów nie było. Jak można zapomnieć re- i klamy pralek automatycznych, po które ustawiały się kolejki stęsk- : nionych odbiorców zapisujących się na tzw. społeczne listy oczeku­jących, surowo sprawdzane kilka

CZEKANIE NA MIESZKANIE

Na mieszkanie trzeba było czekać latami, ewentualnie załatwić, bądź wypro­sić. Znacznie milsze skojarzenia budziła ubrana w krótką koszulkę i modelka przeciągająca się lubieżnie na pościeli i szepcząca „sen tylko w bawełnie”, reklamując w ten sposób pościel jednej z Fa­bryk. Pościeli

NIEKTÓRE SLOGANY

Cza­sem nagabywany przez nich wyjaśnia skąd ten cytat, czasem sam nie potrafi powiedzieć, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach ten slogan wbił mu się w pamięć. Tak się bowiem składa, że niektóre slogany, niektóre powiedzenia, cytaty, zaczynają funkcjonować nie- j

SZCZEGÓLNIE DO LUDZI MŁODYCH

Piszący te słowa, przebywając w dziewięćdziesiątym roku w Wilnie, kiedy rzucił hasło udania sie na małe „co nie co” spotkał ! się z olbrzymim zdziwieniem ze strony swoich rozmówców, świet- j nie zresztą władających językiem polskim. Jak się okazało nie

UWAŻNI ODBIORCY REKLAM

Właśnie dzieci, jak dowodzi szereg badań psychologów i pedagogów są niezwykle uważnymi odbiorcami re­klam. Często zresztą odbierają reklamę zupełnie inaczej niz zamie­rzał twórca. Wielokrotnie nagradzana reklama „Ociec prać?! Prać ale tylko w proszku Pollena 2000” ma swoje odniesienie kulturowe i

HASŁA REKLAMOWE

Oczy­wiście chodzi tu o młodych widzów, którzy dopiero teraz pod ko­niec lat dziewięćdziesiątych oglądają film, a me tych, którzy zoba­czyli go bezpośrednio po jego nakręceniu. Wtedy i popcornu me było ‘a i z sali kinowej nie wychodziło się w celach

CZAS REKLAM

Nie chcą mieć na to także czasu nauczyciele „realizujący” program, przekazujący „wartości różnego rodzaju dane encyklopedyczne. Reklamy, zarowno te og ą- dane w prasie drukowanej, słyszane w radiu, a w szczegolnosci oglą­dane na ekranach telewizorów kształtują wyobraźnię,’ sposob od­bioru rzeczywistości,

JAKI JEST RZECZYWISTY WPŁYW REKLAM?

Jaki jest rzeczywisty wpływ reklamy na dziecko, nad tym za­stanawiają sie liczni pedagodzy, psychologowie, socjolodzy a także kulturoznawcy, politolodzy, prawnicy i prasoznawcy. W tym nurcie mieści sie także prezentowana Czytelnikowi książka Ewy Kaszte­lan. Będąc prasoznawcą, doktorem nauk humanistycznych w za­kresie

ZNALEŹĆ W KSIĄŻCE

Czytelnik winien znaleźć w książce Ewy Kasztelan nie tylko bogaty materiał empiryczny, ale także ciekawą analizę tre­ści reklam w kontekście prawno-politycznym. Autorka nie cofa także przed niektórymi wątkami leżącymi w nurcie rozważań psy­chologów i pedagogów, ale w tym zakresie ogranicza

ASPEKTY REKLAMY

W państwie demokratycznym prawna ochrona wypowiedzi, me szkodzącej nikomu lub wzbudzającej generalnie pozytywne reakcje wśród większości członków społeczeństwa, jest sprawą oczjwistąi po­wszechnie zagwarantowaną. Wolność słowa jest prz^ętym ^łem^e nawet w najbardziej liberalnym systemie prawnym musi mieć pewn granice Słowa mogą

W POGONI ZA KLIENTAMI

Producenci, w pogoni ^ poten­cjalnymi klientami, nie zawsze przestrzegają obowiązujących reguł prawnych i często stosują praktykę omijania norm i zakazów “w ych w prawie wewnętrznym lub międzynarodowym, Interneticjaprzepi­sów na korzyść mediów oraz ich zleceniodawców pozwala funkgonowac setkom i tysiącom „specjalistów”