Kategoria: Stan zareklamowania

GRANICA PRAWDY I FAŁSZU

W nich bardzo często granica prawdy i fałszu opiera się na wąskiej, aksjologicznej linii interpretacyjnej, bazującej je­dynie na indywidualnych odczuciach i światopoglądzie ekspertów.W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na to, że w związku z prowadzeniem działalności reklamowej wyłaniają się stosunki praw­ne

NIEUCZCIWA REKLAMA

Nieuczciwa reklama jest zatem aktem nie­uczciwej konkurencji, godzącym w dobro publiczne, interesy konsu­mentów oraz chronione prawem dobra rynkowe konkurentów. Nie­uczciwość może tkwić również w ukrytych, lecz także świadomych in­tencjach, w egoizmie wynikającym jedynie z rynkowego rozumienia problemu. Materializacja zasady „cel

KONTROLA TREŚCI

Ci ostatni są szczególnie podatni na sugestie, gdyż znajdują się dopiero na etapie kształtowania własnej osobowości. Błędne treści i wzorce mogą wyrządzić w ich psychice istotne szkody. Grupa ta narażona jest na j manipulacje także ze względu na swój brak

AKTY PRAWNE

Jednocześnie wszystkie te akty prawne można traktować jako polityczną odpowiedz na dostrzezone choroby o charakterze społecznym.Poniżej przedstawiam normy prawne odnoszące się do reklamy w ogóle oraz rozwiązania dotyczące młodocianych odbiorców reklam i pro- ffamów telewizyjnych, a w szczególności – przykłady

REGULACJE W WYBRANYCH KRAJACH

W większości krajów europejskich występują regulacje prawne do­tyczące działalności reklamowej oraz ustawodawstwo nastawione na ochronę prawną młodego odbiorcy programów telewizyjnych, a tym samym reklam w nich zawartych.W Wielkiej Biytanii funkcjonuje szczegółowy system kontroli tre­ści reklam. Kontrola ta występuje w ramach

W WIELKIEJ BRYTANII

Są to m.m.: Trade Description Act z 1968 r., zakazujący rozpowszechniania fałszy­wych lub wprowadzających w błąd objaśnień o towarach lub usługach, w tym także informacji o koszcie lub cenie; Food and Drugs Act z 1965 r., zakazujący fałszywej i wprowadzającej

SAMOKONTROLA W BRANŻY REKLAMOWEJ

Jeżeli chodzi o samokontrolę w branży reklamowej, to od 1962 r. działa w Wielkiej Brytanii Advertising Standards Authority. Zadaniem tego niezależnego organu jest kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności reklamowej oraz ich rozpowszechnianie. Posiada on prawo wydawania własnych

OKREŚLONE ZASADY REKLAMOWANIA

Brytyjski Kodeks Za­sad Postępowania w Reklamie Leków i Metod Leczenia (The British Code of Standards in Relation to the Advertising ofMedicines and Treatments) określa zasady reklamowania leków oraz zabrania rekla­my obliczonej na ich użycie w celu leczenia ponad 50 wymienionych

ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI

Zgodnie z przyjętymi zasadami, czas emisji reklamy nie może przekraczać 6 minut na godzinę globalnego czasu nadawania audycji. Funkcjonuje absolutny zakaz reklam prowadzonych w imieniu organi­zacji religijnych i politycznych.  Jeżeli chodzi o ochronę młodego widza przed „niebezpiecznym dla niego przekazem

REKLAMA W NIEMCZECH

ZAW zajmuje się bieżącymi problemami związanymi z produkcją reklam. Jej długoletnie funkcjonowanie (organizacja działa od 1949 r.) doprowadzi­ło do wypracowania zasad postępowania i kodeksów praktyki reklamo­wej powszechnie przyjmowanych i stosowanych przez prawie wszystkie organizacje zajmujące się działalnością reklamową. Funkcjonowanie rynku

REKLAMOWANIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Bardzo ciekawym zjawiskiem w zakresie prawnej ochrony reklamy jest forma ochrony idei funkcjonująca w prawodawstwie amerykań­skim. Idee są chronione za pomocą zawarcia odpowiedniej umowy zawierającej stwierdzenie „dzieło oparte na … (based upon) . umo wie strony zobowiązują się do zapłaty

REKLAMA W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH

W II połowie XX w. nowe formy internacjonalizacji rynku zmu­siły do zmiany form zachowań państwa wobec międzynarodowego ryn­ku gospodarczego. Współczesny stosunek państwa do rynku międzyna­rodowego opiera się zarówno na normach prawa krajowego (chodzi tu zwłaszcza o postanowienia dotyczące ochrony rynku krajowego