INTERESUJĄCE KONCEPCJE

Do najbardziej interesujących koncepcji należy teoria genewskiego psychologa Jeana Piageta. W myśl tej teorii każdy organizm dąży w toku swego rozwoju do utrzymywania równowagi ze środowiskiem. Równowaga ta zależy od struktury samego organizmu oraz od właściwości środowiska. Adaptacja organizmu do środowi­ska składa się z dwóch współzależnych procesów: asymilacji, czyli przyswajania z zewnątrz przedmiotów stosownie do własnej struk­tury, włączania bodźców z otoczenia i używania ich zgodnie z pozio­mem organizacji tej struktury, oraz akomodacji, czyli dostosowy­wania własnej organizacji wewnętrznej do cech środowiska i do sytua­cji zewnętrznej. Inaczej mówiąc, istniejąca organizacja czynnościowa układu nerwo­wego podlega rozbudowie i komplikacji wskutek oddziaływania środo­wiska. Jednakże nie wszystkie bodźce zewnętrzne wpływają konstruk­tywnie na tę organizację. Organizm asymiluje tylko te bodźce, które mieszczą się w możliwościach akomodacyjnych schematów działania (schematów asymilacyjnych). Skonkretyzujemy to na następującym przykładzie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)