KONTAKT ZE ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM

W kontakcie ze środowiskiem społecznym, a przede wszystkim z oso­bami dorosłymi, dziecko przyswaja sobie niemal wszystkie sposoby za­chowania. Znaczenie czynnika społecznego uwydatnia się jednak szcze­gólnie wyraźnie przy przyswajaniu przez dziecko mowy ojczysteZ punktu widzenia biologicznego mowa zakłada istni3nie wyspecja­lizowanych receptorów, struktur* anatomicznych umożliwiających wy­dawanie dźwięków oraz złożonych mechanizmów nerwowo-mięśniowych, których funkcją jest kontrolowanie, modulowanie i kierowanie wyda­wanymi wibracjami. Podobnie odbieranie czyjejś mowy i reagowanie na nią opiera się na istnieniu specyficznych narządów zmysłowych oraz odpowiednich układów nerwowych i motorycznych. Z punktu widzenia psychologicznego mowa jest podstawowym środkiem porozumiewania się ludzi. Opanowanie mowy, a więc umiejętności czynnego posługiwa­nia się językiem ojczystym i rozumienia wypowiedzi innych osób — umożliwia dziecku nawiązanie szerszych kontaktów z otoczeniem spo­łecznym.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)