NOWE BODŹCE

Nowe bodźce wzrokowe i kinestetyczne, działając na wcześniej ukształ­towany schemat czynnościowy, nie wywołują odpowiednich specyficz­nych reakcji, powodują natomiast dezorganizację tego schematu, która przejawia się w nieskoordynowanych ruchach i nieadekwatnych reak­cjach narciarza. Chcąc pokonać trasę zjazdową poprawnie, narciarz po­winien trenować w coraz trudniejszym terenie, rozbudowując stopniowo schemat czynnościowy do granic zapewniających mu szerokie możliwo­ści akomodacyjne. Przykład narciarza ilustruje ważną tezę Piageta, iż efektem rozwoju psychicznego jest coraz pełniejsze przystosowanie się do środowiska, coraz bardziej wszechstronna adaptacja. Należy przy tym podkreślić, że każdy złożony schemat zachowania się przystosowawczego ma swoją ściśle określoną historię, a każdy następny etap adaptacji uwarunkowa­ny jest poprzednim.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)