ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Chodzi przy tym nie tylko o od­powiedź na pytanie, w jakiej mierze przeobrażenia psychiczne mają charakter zmian ciągłych i progresywnych, w jakiej zaś obserwuje się okresy zastojów oraz skoki i kryzysy rozwojowe, lecz także o ustale­nie kolejność: stadiów i o periodyzację biegu życia ludzkiego, opartą na logicznie spoistych i wielostronnych kryteriach. Rozwiązywanie tych problemów jest skomplikowane choćby ze względu na zależność rozwoju od czynników społeczno-kulturowych, niesłychanie zróżnicowanych za­równo w przebiegu dziejów ludzkości, jak też we współczesnym świe- cie. Warunki zewnętrzne -— oprócz determinantów biologicznych — stanowią właśnie ten czynnik, który może modyfikować wiek osiągnię­cia określonego stadium rozwojowego, jak również psychologiczną struk­turę stadium, a nawet samo jego pojawienie się u danej jednostki lub w obrębie danej cywilizacji.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)