ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nie­wykonania umowy stosownie do treści przepisu art. 471 k.c. z uwagi na ciążące na sprzedawcy zobowiązanie. Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej jest wina kontrahenta. Odpowiedzialność ma charak­ter deliktowy i opiera się na przepisie art. 415 k.c. Przesłanką tej odpo­wiedzialności jest naruszenie, uzasadnionego zasadami współżycia spo­łecznego, wymagania wzajemnej lojalności pertraktujących stron . Jednakże w przypadku wystawienia towaru w miejscu, gdzie nie doko­nuje się sprzedaży, będzie zachętą do rokowań, czyli – w rozumieniu k.c. reklamą. Oferta, o której mowa w art. 71 k.c, jest wiążąca dla wystę­pującego z ofertą. W chwili, gdy adresat reklamy wyraża zgodę na przy­jęcie oferty, można mówić w pewnym sensie o dopełnieniu zawarcia umowy.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)