OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SWOBODY REKLAM

Polskie prawo ogranicza swobodę reklamy w odniesieniu do nie­których towarów i usług, których polecanie lub propagowanie, ze wzglę­du na ich cechy, ma charakter nieetyczny. Takie zakazy dotyczą rekla­my alkoholu, tytoniu, środków farmaceutycznych. Zakaz rekla­mowania alkoholu został wprowadzony na mocy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw­działaniu alkoholizmowi. Art. 13 ust. 3 tej ustawy zabrania rekla­my napojów alkoholowych w prasie dziecięcej oraz w telewizji i radiu – jeżeli napoje te zawierają powyżej 5% alkoholu. Natomiast prowadzenie reklamy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 5%, w formie graficznej jest zgodnie z art. 13 ust. 4 dozwolone tylko łącznie z widoczną i czytelną informacją o szkodliwości spożycia alkoholu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)