PRAWO PRASOWE

Analiza prawnych ram reklamy wymaga przedstawienia niektó­rych przepisów zawartych w aktach prawnych poświęconych działalno­ści środków masowego przekazu; chodzi tu zwłaszcza o ustawę z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24, zwana dalej „pr.pr.”), ustawę z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. nr 7, poz. 34, zwana dalej „u.r.t.”) oraz akty wykonawcze i przepisy związ­kowe towarzyszące tym ustawom. Ustawa Prawo prasowe z 28 stycznia 1984 r. ma charakter gene­ralny i znajduje zastosowanie dla wszystkich mediów – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Określa to art. 7 ust. 1 pr.pr. stwierdza­jąc, że ustawa reguluje działalność wydawniczą i dziennikarską.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)