ROZWAŻANIA NAD ROZWOJEM

Rozważania nad rozwojem ontogenetycznym poprzedzimy przeglądem kilku zagadnień z dziedziny filogenezy. Wydaje się, iż obserwacja funkcjonowania mechanizmów regulujących stosunek osobnika do śro­dowiska w świecie zwierząt dostarcza wielu cennych informacji, nie­zbędnych do wyjaśnienia genezy psychiki człowieka i pomocnych przy charakterystyce kolejnych etapów, które doprowadziły do ukształtowa­nia ludzkiej świadomości.Organizmy żywe cechuje aktywność, uwarunkowana oddziały­waniem różnorodnych czynników środowiska zewnętrznego. Potwierdze­nie tego faktu obserwuje się na wszystkich szczeblach organizacji bio­logicznej. I tak kierunek wzrostu roślin zależy od takich czynników ze­wnętrznych jak światło lub grawitacja, co określa się ogólnie mianem tropizmu. Stosownie do czynnika, który to zjawisko wywołuje, mówimy o fototropizmie lub geotropizmie, rozróżniając przy tym tro­pizmy dodatnie, gdy reakcja jest zwrócona ku bodźcowi, i ujemne w przypadku przeciwnym.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)