STRONY KONWENCJI

Strony Konwencji zobowiązały się także do popierania działalności in­strumentów powszechnego komunikowania w zakresie popierania i rozpowszechniania treści sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu, to­lerancji i przyjaźni między narodami, grupami rasowymi lub etniczny­mi. Również w Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apar­theidu z 1973 r. działalność informacyjna poddana została ogranicze­niom. Zgodnie z Konwencją, zbrodnie apartheidu obejmują politykę i praktyki podobne do segregacji oraz dyskryminacji rasowej stosowanej w Afryce Południowej. Państwa-sygnatariusze potępiają podjęcie legi­slacyjnych lub innych środków mających uniemożliwić jakiejkolwiek grupie rasowej uczestniczenie w życiu politycznym, społecznym, gospo­darczym i kulturalnym kraju oraz rozmyślne uniemożliwianie rozwo­ju takim grupom.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)