ZAPIS DOTYCZĄCY MŁODEGO WIDZA

Niestety zapisy dotyczące młodego widza nie są w tych dokumentach precyzyjnie sformułowane. Nakłada to na poszczególne kraje członkowskie obowiązek wypracowania wła­snych regulacji prawnych. Innym aktem o zasięgu międzynarodowym, dotyczącym bezpośrednio reklamy, jest przyjęty na sesji Międzynaro­dowej Izby Handlowej w 1966 r. (International Chamber of Commerce) „Międzynarodowy Kodeks Reklamy (Internatio­nal Code of Advertising Practice) – MKR.Przykładem samokontroli w dziedzinie reklamy skierowanej do dzieci może być przyjęty przez Europejskie Stowarzyszenie Producen­tów Zabawek (Toy Manufakturers of Europę – TME) „Kodeks Reklamv Zabawek”. Kwestie reklamy poruszają również dokumenty międzynarodowe zajmujące się ochroną praw autorskich. Należą do nich m in.: Kon- wenc a Berneńska z 9 września 1866 r. o Ochronie Dziel larackich i Artystycznych, Akt Paryski Konwencji Bernensluej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych”, Powszechna Konwencja o Prawie Autorskim, Międzynarodowa Konwen­cja o Ochronie Artystów Wykonawców, Producentów Fono­gramów oraz Stacji Radiowo-Telewizyjnych, Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 19 listopada 1992 r. o ycząca praw wynajmu oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własno­ści intelektualnej, Konwencja Paryska z 20 marca 1883 r.

 

 

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)