ZGODNIE Z TREŚCIĄ KONWENCJI

Uznaje on w art. 19 ust. 2 prawo każdego człowieka do; swobodnego wyrażania opinii. Prawo to obejmuje swobodę poszukiwania otrzymy­wania i rozpowszechniania wszelkich informacji i pog ądow bez wzglę­du na granice państwowe, zarówno ustnie, pismem lub drukiem, w po­staci sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru. Art. 19 ust. 2 formułuje w tym zakresie pewne ograniczenia. Powinny one być przewidziane przez ustawę i być niezbędne w celach: poszano­wania praw i dobrego imienia innych; ochrony bezpieczeństwa pań­stwowego lub porządku publicznego albo zdrowia i moralności publicz­nej. Zgodnie z treścią Konwencji (art. 20 ust. 1-2) ustawowo powinna być zakazana propaganda wojenna oraz popieranie w jakikolwiek spo­sób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)